• TEXTILE MATERIALS

  WHAT IS OEKO-TEX?

  Som ett resultat av att allt fler får upp ögonen för hållbara alternativ dyker det upp fler och fler miljömärkningar av olika slag. Som konsument kan det vara riktigt svårt att hålla isär vad respektive miljömärkning innebär. Det är även lätt att bli vilseledd av ett företag som exempelvis märker sina produkter med en ekologisk stämpel enbart för att de använder 25% ekologisk bomull eller för att de har minskat sin vattenförbrukning med 40%. Detta är självklart bra åtgärder, men ingenting som garanterar en ekologisk produkt. Därför tänkte jag att vi ska kika lite närmare på ett antal olika miljömärkningar som används inom mode- och inredningsbranschen. Först ut är Oeko-Tex, som är en typ av miljömärkning som fokuserar på att den färdiga produkten inte ska innehålla ämnen som är skadliga för hälsan. Observera att detta inte är en ekologisk märkning, så är det exempelvis ekologisk bomull du är ute efter kan du inte enbart titta efter denna märkning.

  Alla sängkläder och handdukar från Mille Notti är certifierade av Standard 100 by Oeko-Tex®.

  // All bed linen and towels from Mille Notti have The STANDARD 100 by OEKO-TEX® certification.

  STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Exempel på certifieringsbara artiklar: råa och färgade/förädlade garner, tyger och stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, konfektionsartiklar av olika typer (alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottevaror med mera). På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till:

   • Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.
   • Många hälsovådliga kemikalier även om de hittills inte har reglerats i lag.
   • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACH samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.
   • Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.
  • Talrika andra miljörelevanta substansklasser

  Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX® ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år. OEKO-TEX® kontrollerna efter skadliga ämnen beror i princip på textiliernas och materialens respektive användningssyfte. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är desto strängare är de humanekologiska kraven som ska beaktas. Certifieringen av produkter enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® förutsätter att samtliga beståndsdelar i en artikel lever upp till de ställda kraven – utöver yttertyget även exempelvis sytråd, stoppning, tryck etc samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor, nitar osv. Ytterligare förutsättningar är föreläggandet och användandet av kvalitetssäkrande åtgärder från företagets sida samt det juridiskt bindande undertecknandet av åtagande- och konformitetsdeklarationer av sökanden.”

  Källa: Oeko-Tex.com

  Generellt kan man alltså säga att en produkt märkt med OEKO-TEX garanterat är ett bra val med hänsyn till miljö och produktsäkerhet. Denna märkning säkerställer att noggranna tester har genomförts inte bara på tyget, utan på alla olika delar som ingår i ett plagg. Som jag skrev tidigare är det dock inte en ekologisk märkning, vilket är värt att ha i åtanke. Förutom Mille Notte är det framför allt varumärken som säljer barnkläder som använder sig av Oeko-Tex. Här är några exempel på varumärken där du kan handla produkter certifierade av Oeko-Tex:

  KappAhl Delar av sortimentet är certifierat

  Calida – Alla produkter är certifierade

  Monisieur Mini Alla produkter är certfierade

  HemtexDelar av sortimentet är certifierat

  ENGLISH TRANSLATION

  // As a result of the increasing popularity of sustainable alternatives, more and more brands use different kinds of environmental certifications for their products. As a consumer it can be a challenge to separate all of these certifications. It is also easy to be swayed by companies claiming to have sustainable products, just because they use 25% organic cotton or because they decreased their water consumption by 40%. Of course this is a good thing – but none of these actions guarantees an organic product. With this in mind, I would like to take a look at some of the different environmental certificates out there. First up is Oeko-Tex, which is a type of environmental certification focusing on the finished product. The aim is to exclude all harmful substances in products. Keep in mind this is not an organic certification, so if you’re after organic cotton for example, you have to look for a different certification.

  “The STANDARD 100 by OEKO-TEX® is a worldwide consistent, independent testing and certification system for raw, semi-finished, and finished textile products at all processing levels, as well as accessory materials used. Examples of articles that can be certified: raw and dyed/finished yarns, woven and knitted fabrics, accessories, such as buttons, zip fasteners, sewing threads or labels, ready-made articles of various types (garments of all types, domestic and household textiles, bed linen, terry products and much more). On the basis of its comprehensive and strict catalogue of measures, with several hundred regulated individual substances, the STANDARD 100 by OEKO-TEX® takes account of:

   • Important legal regulations, such as banned Azo colourants, formaldehyde, pentachlorophenol, cadmium, nickel, etc.
   • Numerous harmful chemicals, even if they are not yet legally regulated.
   • Requirements of Annexes XVII and XIV of the European Chemicals Regulation REACH as well as of the ECHA SVHC Candidate List insofar as they are assessed by expert groups of the OEKO-TEX® Association to be relevant for fabrics, textiles, garments or accessories. Discussions and developments that are considered to be relevant are taken into account as quickly and effectively as possible through updates to the STANDARD 100 by OEKO-TEX® requirements.
   • Requirements from the US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) regarding lead.
  • Numerous also environmentally relevant substance classes

  With its decades of experience, the OEKO-TEX® Standard 100 therefore contributes to high and effective product safety from a consumer’s point of view. Test criteria and limit values in many cases go far beyond applicable national and international standards. Extensive product checks and regular company audits also ensure that the industry has a globally sustainable awareness of the responsible use of chemicals. With this concept, the OEKO-TEX® Standard 100 has taken on a pioneering role for many years. The OEKO-TEX® tests for harmful substances are fundamentally based on the respective purpose of the textiles and materials. The more intensive the skin contact of a product and the more sensitive the skin, the stricter the human-ecological requirements that need to be complied with. The precondition for the certification of products in accordance with OEKO-TEX® Standard 100 is that all parts of an article meet the required criteria – in addition to the outer fabric, for example, also the sewing threads, inserts, prints etc., as well as non-textile accessories, such as buttons, zip fasteners, rivets etc. Additional preconditions are the existence and application of operational quality assurance measures, as well as the legally binding signing of undertakings and conformity declarations by the applicant.”

  Source: Oeko-Tex.com

  In other words, a product labelled with the OEKO-TEX brand is without a doubt a good choice with regards to the environment and product safety. This labelling ensures that rigorous tests have been performed not only for the fabric, but for all components of the garment. However, it’s worth keeping in mind that it’s not an organic labelling. Except for Mille Notti, brands certified by Oeko-Tex are usually specialized in kids clothing. Below you will find a few brands certified by Oeko-Tex.

  KappAhlSome products are certified

  Calida – All products are certified

  Monisieur Mini All products are certified

  Hemtex – Some products are certified