MINIMALISM

5 MINIMALISTIC HABITS YOU CAN ADOPT TODAY

1 | VAR TACKSAM
Att vara tacksam för det man redan har är en stor del av grundtanken som minimalism bygger på. Det handlar inte bara om materialistiska saker, utan kan lika gärna handla om någonting eller någon som gör dig glad. Skriv ner tre saker du är tacksam för varje dag. Det behöver inte vara någonting storslaget utan kan lika gärna vara någonting litet som gjorde din dag lite ljusare. Kanske åt du en extra god lunch, eller såg en film på bio en helt vanlig tisdagskväll.

2 | SORTERA DIN POST
Sortera din post direkt istället för att lämna den i en hög. Avsätt en plats för återvinning av tidningar och papper, och släng det du inte vill ha kvar direkt du kommer in genom dörren. Trots att jag har en “ingen reklam tack”-skylt på min brevlåda kommer det nästan varje dag med en tidning eller en liten broschyr. Dessa åker direkt i återvinningen. Den post som jag vill spara öppnas direkt och läggs i en mapp som är sorterad i flikar efter olika kategorier som räkningar/kom ihåg/arkivera etc. En gång i månaden tömmer jag mappen och sätter in alla papper i pärmar. Det funkar toppen för mig!

3 | RENSA DIGITALT
Gå igenom alla dina digitala foton. Ta ett år eller en händelse i taget. Rensa bort alla dubbletter eller suddiga foton av dålig kvalitet. Och kom ihåg att hålla i denna vana även i framtiden, genom att rensa dina foton varje månad eller efter en större händelse. Jag älskar att fotografera och tar tusentals bilder varje år. Jag har redan sorterat igenom år 2005 – 2012 och tanken är att fortsätta med resterande år under 2019. Ett av mina mål för året är att göra fotoböcker så att alla mina foton kommer till användning och faktiskt blir sedda. Men mer om det kommer i senare inlägg!

4 | TÄNK IGENOM DINA KÖP
Vänta en månad innan du köper någonting du vill ha eller tror dig behöva. Om du ser någonting i en butik eller på en blogg och blir inspirerad att köpa samma sak – bestäm dig för att alltid vänta i minst en månad innan du får köpa den. Du kommer att bli förvånad över hur snabbt man glömmer den där saken eller det där plagget som kändes så viktig för två veckor sedan. Det handlar inte om att man inte får shoppa alls – utan huvudsaken är att man verkligen tänker efter en stund och ger sig själv chansen att komma över den dopaminkick som shopping faktiskt ger.

5 | PLOCKA UNDAN
Identifiera en yta i ditt hem som ofta blir stökig, och bestäm dig för att alltid hålla den tom och ren. Köksbordet är en typisk sådan yta där man lämnar av saker när man kommer hem efter en dag. Det kan vara papper, mobiltelefoner, tidningar och så vidare. Börja med att hitta en ny bestämd plats för varje sak som ligger på din yta, och se till att flytta dem dit direkt. Därefter ser du till att aldrig låta saker ligga framme på denna yta när de inte används. Så fort du är klar med någonting – lägg tillbaka det på sin bestämda plats. När denna vana väl har satt sig kommer du alltid att ha ett tomt och undanplockat köksbord, eller byrå, eller vad du nu bestämmer dig för.// ENGLISH TRANSLATION

1 | BE GRATEFUL
Being grateful for what you already have is one of the basic things in minimalism. It doesn’t have to be all about materialistic stuff though, it can just as well be about something or someone who makes you happy. Start writing down three things that you are grateful for each day. It doesn’t have to be something grand – small things that made your day better counts too. Maybe you had a delicious lunch, or you went to see a movie with someone you like on a normal Tuesday evening.

2 | HANDLE YOUR MAIL
Go through your physical mail every single day instead of leaving it in a pile when you come home from work. Decide on a place where you can store recycling of magazines and paper – and toss the mail you don’t wish too keep as soon as you step through the door. Even though I don’t accept junk mail or advertisements in my mail box I still receive it almost every single day, but it goes straight into my recycling bin. The mail that I do need to keep I open straight away and store in a folder categorised into bills/to do’s/archive etc. Once a month I empty the folder and I put everything into a designated binder. Works like a charm!

3 | DO A DIGITAL CLEANSE
Go through all of your digital photos, one year or one event at a time. Delete all of those multiple shots of the same thing from the same angle, and keep only the best ones. I love photography and I take thousands of photos each year. I’ve already gone through and sorted out year 2005-2012, and the idea is to complete the remaining years during 2019. One of my goals for this year is to create custom photo books so that all of my photos are put to good use. But I will tell you more about that in later posts!

4 | CONSIDER YOUR PURCHASES
When you find something you want or think you need in a store or in a blog post – decide for yourself that you can buy it only if you wait at least one month before you do the purchase. You will be amazed at how quickly we forget that gadget or that piece of clothing that seemed so important two weeks ago. It’s not about having a total shopping ban, it’s just about taking some time to think through your purchases before splurging on things you won’t use in six months time. It’s also a really good way of fooling the dopamine system that otherwise activates as soon as you buy something new.

5 | KEEP IT CLEAN
Identify one surface in your home that always gets messy, and decide to keep it empty and clean at all times. The kitchen table is one of those spaces that tends to get cluttered with stuff. It could be magazines, paper, mobile phones, you name it. Start by finding a designated space for each item that is cluttering your surface, and put them there immediately. The next step is to make sure to never leave stuff unused on that surface again. As soon as you’re done using something – put it back where it belongs. Once this habit has been set, your surface will always be empty and clean – because all of the miscellaneous stuff belongs somewhere else.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *